Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Yönetmelik

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİLER VE ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesine bağlı olarak kurulan Trabzon Üniversitesi Engelliler ve Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi Engelliler ve Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.nci maddesinin 1inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite : Trabzon Üniversitesini,

b) Rektör : Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez : Trabzon Üniversitesi Engelliler ve Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Müdür : Merkez müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

Madde 5- (1) Merkezin amaçları; 

a) yurt içinde ve yurt dışında engelli bireyler ve özel eğitim konularıyla ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,

b) engelli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

c) engelli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,

ç) yerel, ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak engelli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak,

d) engelli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek,

e) engellilere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyetler düzenlemektir.

(2) Merkez bu amaçları gerçekleştirmek için Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarıyla işbirliği içinde çalışır.

Merkezin Faaliyet Alanları 

Madde 6- (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanlarından olan engellilik ve özel eğitim konularında, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, 

c) Engelli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin yükseköğretim dâhil eğitim kademelerinin tümünden en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli imkan ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Engelli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerin akademik, sosyal, mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve sürdürmek,

d) Engelli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışmakta olan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimcilere yönelik güncel konu ve gelişmeler üzerine eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak,

e) Engelli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu konularla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

f) Farklı disiplinlerden engellilik ve özel eğitim konularında araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

g) Engellilik ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

ğ) Engelli bireyler ve özel eğitim konularında aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

h) Birimlerarası işbirliği yaparak engelli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirmek adına toplumumuzun her kesiminden bireylere eğitim hizmetleri vermek,

ı) Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,

i) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğitim öğrencilerinin daha etkili ve kaliteli özel eğitim ve destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve özel eğitim öğrencilerinin sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin Yönetim Organları 

Madde 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür 

Madde 8- (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

 

Müdürün Görevleri 

Madde 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ve resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile temaslarda bulunmak,

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu 

Madde 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır. 

(2) Yönetim kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 11- (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlama ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri yapmak, 

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

e) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili Çalışma Grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

f) Merkez elemanlarının; eğitim uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu 

Madde 12- (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek sivil toplum örgütlerinin ve resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel İhtiyacı 

Madde 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 

Madde 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.


 
Menüyü Kapat