Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Faaliyet Alanları

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanlarından olan engellilik ve özel eğitim konularında, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,
 
b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak,
 
c) Engelli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin yükseköğretim dâhil eğitim kademelerinin tümünden en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli imkan ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 
ç) Engelli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerin akademik, sosyal, mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve sürdürmek,
 
d) Engelli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışmakta olan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimcilere yönelik güncel konu ve gelişmeler üzerine eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak,
 
e) Engelli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu konularla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,
 
f) Farklı disiplinlerden engellilik ve özel eğitim konularında araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,
 
g) Engellilik ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,
 
ğ) Engelli bireyler ve özel eğitim konularında aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,
 
h) Birimlerarası işbirliği yaparak engelli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirmek adına toplumumuzun her kesiminden bireylere eğitim hizmetleri vermek,
 
ı) Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
 
i) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğitim öğrencilerinin daha etkili ve kaliteli özel eğitim ve destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve özel eğitim öğrencilerinin sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmaktır.
Menüyü Kapat